Name Experiment Author
Anton ALKIN ALICE Y
Vyacheslav BORSHCHOV ALICE N
Kyrylo BUGAIEV ALICE N
Volodymyr CHELNOKOV ALICE N
Caterina DEPLANO ALICE N
Tim HALLYBURTON ALICE N
Oleksii IVANYTSKYI ALICE Y
Lyudmyla KLIMOVA ALICE N
Iosif-Charles LEGRAND ALICE N
Yevgen MARTYNOV ALICE Y
Leonid OLIFER ALICE N
Rajendra Nath PATRA ALICE Y
Volodymyr PELYKH ALICE N
Maksym PROTSENKO ALICE N
Jean-Pierre REVOL ALICE Y
Andrii SALNIKOV ALICE N
Ievgen SLIUSAR ALICE N
Sergiy SVISTUNOV ALICE Y
Victor TRUBNIKOV ALICE Y
Ihor TYMCHUK ALICE N