Name Experiment Author
Anna ANOKHINA SHiP N
Natalia BARANOVA LHCB N
Sergey BASILADZE LHCB N
Aleksandr BEREZHNOI LHCB Y
Galina BOGDANOVA LHCB N
Aleksandr CHEPURNOV SHiP N
Georgii CHERNOLUZHSKII LHCB N
Leonid DEDENKO SHiP N
Emil KHALIKOV SHiP N
Alexander LEFLAT LHCB Y
Nikolay NIKITIN LHCB Y
Dmitry PODGRUDKOV SHiP N
Tatiana ROGANOVA SHiP N
Daria SAVRINA LHCB N
Anna SHIKOVA LHCB N
Eduard URSOV SHiP N
Alexander VORONIN LHCB N