Name Experiment Author
Anandaraman ADHIMOOLAM CMS N
Kumar Nayak ALOKA CMS N
Seema BAHINIPATI CMS Y
Vineeta BHARDWAJ CMS N
Mihir Kumar DAS CMS N
Prottay DAS ALICE N
Aloke Kumar DAS CMS N
Ajay Kumar DASH ALICE N
Ramarani DASH CMS N
Sudipan DE ALICE N
Divyanshu GUPTA CMS N
Chitrasen JENA ALICE N
Chandiprasad KAR CMS Y
Varchaswi KASHYAP ALICE N
Bibhuprasad MAHAKUD CMS N
Manas Mohan MAHAPATRA CMS N
Dipak MAITY CMS N
Prolay Kumar MAL CMS Y
Dukhishyam MALLICK ALICE N
Tribeni MISHRA CMS N