Name Experiment Author
Sergii KANDYBEI LHCB Y
Kim KLIMENKO CMS N
Oleksiy KUROV CMS N
Leonid LEVCHUK CMS Y
Sergiy LUKYANENKO CMS N
Mykola MASLOV ALICE Y
Sergiy NAUMOV ALICE Y
Viktor POPOV CMS N
Alexander PRISTAVKA CMS N
Dmytro SOROKA CMS N